Golden Life Trading S.L.

Condiții generale de contract

(mai departe utilizăm: CGC)

I. Termeni si condiții

Golden Life Trading SL- în continuare: Companie(adresa:Spania, Paseo de la Castellana 40, etajul 8 ,28046 Madrid)-obiectuvul este să realizeze misiunea Apesyto System prin înființarea unui CLUB PUBLIC CONȘTIINCIOS. Oamenii care se alătură comunității Apesyto System, denumiți în continuare „Parteneri”, intră într-o direcție care poate aduce o diferență reală vieților tuturor celor care experimentează ceea ce credeau că este imposibil de făcut. Răsplata va fi mândria și bucuria nelimitată a sentimentului fericirii, că da a fost capabil să reușească!

MISIUNEA NOASTRĂ: Întroducerea sistemului Apesyto System în lume prin crearea și implementarea unui model constient de club comunitar care ajută membrii comunității, partenerii săi la bogăție materială, împlinire spirituală și viață lungă și sănătoasă.

CGC present, precum și anexele sale inseparabil anexate (denumite în continuare în mod colectiv CGC) sunt destinate să definească termenii și condițiile esențiale ale acordului între Companie și Parteneri, standardul de conduită a afacerilor ce urmează a fi urmat de parteneri, drepturile părților și obligațiile care le sunt impuse, cazuri de reziliere a contractului. Partenerii trebuie să respecte toate prevederile și condițiile acestui CGC pe parcursul procedurii lor, precum și legile relevante ale Comunității Europene, ale statelor membre (naționale) și locale. Compania informează Partenerii că Compania poate, în orice moment, să modifice în mod unilateral dispozițiile CGC în propriul său domeniu. Compania informează Partenerii că înregistrarea și acceptarea cu succes a CGC pe baza acestei CGC înseamnă, de asemenea, că Partenerul își dă consimțământul pentru modificarea unilaterală a CGC a Companiei pe baza celor de mai sus. În cazul înregistrării și acceptării cu succes a CGC, Partenerul recunoaște că orice modificare a CGC va intra în vigoare la publicarea pe site-ul oficial al Companiei (apesyto.com).

Compania declară în mod expres că nu desfășoară niciun fel de activitate financiară în legătură cu Programul său de Loialitate de Proprietar, afacerea se bazează pe vânzarea de Carduri cu Discount de Club. Compania oferă acces gratuit la programul de motivare aplicat programului de loialitate. Participarea la program nu implică plăți externe, schimb de alte fonduri sau barter, iar utilizarea sa este strict interzisă. Compania se delimitează ferm de astfel de acte. Pe baza opiniilor unor surse profesionale decisive, declarăm că:

„Compania nu are dreptul să implice sau să accepte fonduri din partea publicului prin emiterea de valori mobiliare, în special acțiuni, obligațiuni și opțiuni pe acțiuni, fie în cadrul Programului de loialitate proprietar al sistemului Apesyto System (platforma GP), fie orice altă facilitate financiară.”

II. PRINCIPII

Obligațiile partenerului afiliat

Partenerii sunt persoane fizice sau antrepenori independenți. Relația dintre Companie și Parteneri este un contract de comisionar și nu se stabilește niciun raport de muncă între ele prin încheierea acordului. Partenerul este responsabil pentru plata individuală a tuturor impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale, personal. Compania nu are dreptul sau este obligată să deducă orice taxă sau altă contribuție din partea comisioanelor plătibile Partenerului (sau din orice altă plată), cu excepția cazului în care legea impune deducerea taxelor sau contribuțiilor. Partenerul este responsabil pentru sine și se asigură că este înscris în registrul de asigurări socială sau fiscal. Cheltuielile Partenerului legate de activitățile sale (de exemplu: cheltuieli de călătorie, mese, cheltuieli de birou etc.) trebuie să fie suportate de sine și partenerul poartă și riscurile asociat activității sale economice.

Notificarea încălcării CGC

Dacă Partenerul constată că un alt Partener încalcă prevederile CGC, Afilatul va notifica imediat Compania într-o manieră verificabilă (indicând încălcarea și persoana în cauză). Comportamentul care încalcă prevederile CGC poate pune în pericol reputația Companiei sau amenință munca și dezvoltarea financiară a Partenerilor.

Respectarea legilor locale:

Partenerul este obligat să respecte legile și reglementările locale în timpul activităților sale.

Activitate legală și de abilitate

Partenerul Companiei poate fi numai o persoană cu vârsta de 18 ani împliniți sau mai mult, sau o societate înregistrată, a cărei capacitate de a contracta, de a dispune și de a achiziționa este ilimitată, nu sunt necesare declarații de autoritate sau consimțământ terță parte.

III. Crearea statutului de partener

Statutul Partenerului este stabilit prin încheierea unui contract între Companie și Partener. Numai Partenerul (membru deja înregistrat) (membru al Comunității), așa-numitul „Sponsor”, poate intra în sistemul Companiei prin introducerea codului său de înregistrare (număr de identificare). Fiecare partener (membru al comunității) are un număr de identificare numit „ID”. Pentru a încheia contractul, potențialul Partener trebuie să completeze un formular de înregistrare pe site-ul Companiei. Trimiterea formularului de înregistrare înseamnă, de asemenea, că Partenerul a citit și a acceptat CGC publicat pe site-ul Companiei (anexele sale) și este de acord că Compania va defini unilateral și face modificări în CGC la momentul specificat de Companie. În cazul în care Compania confirmă înregistrarea către Partener pe baza formularului de înregistrare înaintat de Partener, contractul a fost încheiat între părți. Pentru ca Contractul să intre în vigoare, este necesar ca Partenerul să-și îndeplinească obligația de cumpărare în baza Planului de Compensare. Compania își rezervă dreptul de a refuza orice cerere (cereri) fără justificare. Contractul este încheiat între părți pe o perioadă nedeterminată.

Compania atrage atenția asupra faptului că candidatul (potențialul partener) poate furniza numai date reale la înregistrare. În cazul în care solicitantul prezintă informații false pe formularul de înregistrare și acesta este ulterior cunoscut de Companie, în acest caz Compania are dreptul să anuleze poziția partenerului (inclusiv înregistrarea acestuia), și va rezilia automat contractul în absența unei declarații separate.

IV. „MEMBER” Club Card, „PREMIUM” Club Card, „ELITE” Club Card

Compania informează Partenerul că prin achiziționarea Cardului Club se poate face decontarea și plata comisionului „Planului de compensare” pe baza informațiilor de pe apesyto.com.

Prin cumpărarea Cardului de Discont Club pe pagina web apesyto.com (50-150-350-500-1500-3500-5000-7500-10000 suma în euro), Compania asigură acces la toate magazinele online cu cei care se află sub contract, și oferă o reducere pe interfețele web care sunt furnizoare de servicii.

V. Obligațiile și drepturile părților contractante

Compania se angajează să informeze Partenerul în continuu dacă sunt schimbări pe site-ul apesyto.com cu privire la reglementările actuale, informații relevante despre activitățile și serviciile companiei și despre activitatea și experiența sa în afaceri.

Compania se obligă să plătească Partenerului comisionul specificat în „Planul de Compensare”, care face parte integrantă din prezenta CGC, dacă condițiile specificate în acesta sunt îndeplinite de Partener, iar celelalte condiții specificate în acesta sunt îndeplinite Compania va plăti în timpul specificat. Compania informează Partenerul că, în cazul plății comisionului se efectuează prin transfer bancar, costul comisioanelor către Bancă este suportat de Partener, suma care va fi dedusă din comisionul plătit. Plata comisionului prin transfer bancar necesită ca Partenerul să se certifice cu documentele necesare pentru a fi încărcate în WebOffice și să prezinte o cerere în acest sens, împreună cu detaliile transferului. Partenerul ia în cunoaștere că transferul durează aproximativ 10 zile.

Partenerul se angajează să gestioneze datele pe care le cunoaște despre Companie și Partenerii sponsorizați, atât în timpul, cât și după încheierea contractului, în conformitate cu legile privind protecția datelor. Partenerul nu poate divulga datele pe care le administrează, baza de date pe durata contractului sau ulterior terței părți fără acordul scris al părților interesate.

Partenerul are obligația de a menține buna reputație a companiei.

Părțile Contractante declară că Partenerul nu are dreptul să facă o declarație juridică în numele Companiei în timpul sau după încheierea contractului.

Partenerul trebuie să se asigure că acționează în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Partenerul este obligat să participe la instruiri și motivații organizate de către companie, ținând cont de faptul că informațiile trebuie furnizate în modul stabilit de companie.

Partenerul are dreptul la o comisie în conformitate cu „Planul de compensare” anexat la prezentele CGC. Partenerul este eligibil pentru sponsorizare, astfel cum este stabilit în Planul de compensare.

Partenerul va notifica Companiei orice modificări în datele sau datele de contact ale acesteia în termen de 2 zile lucrătoare după ce a avut loc schimbarea, într-un mod care poate fi verificat. Partenerul recunoaște că Compania nu va fi responsabilă pentru daunele rezultate din informații incorecte sau false puse la dispoziția Societății.

VI. Politica de confidențialitate

Compania va respecta reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dezvăluirea datelor de interes public, precum și anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale, atunci când gestionează datele partenerului.

Datele furnizate Companiei de către Partener în timpul înregistrării, utilizării serviciului sau în legătură cu acesta vor fi prelucrate și stocate exclusiv în scopul executării contractului și asigurarea condițiilor contractului.

Compania gestionează datele furnizate de Partener în alte scopuri decât cele specificate mai sus, cum ar fi trimiterea de reclame electronice, buletine informative, numai prin specificarea scopului gestionării datelor și cu acordul prealabil și specific al operatorului de date.

Compania dezvăluie datele Partenerului în scopul și în măsura necesară pentru executarea contractului numai unei terțe părți care acționează ca agentul său în îndeplinirea contractului cu care Partenerul este de acord prin acceptarea CGC.

Compania protejează datele furnizate de Partener prin utilizarea de software și instrumente hardware adecvate, în special împotriva accesului neautorizat, modificarea, transmiterea, dezvăluirea, ștergerea sau distrugerea și distrugerea sau deteriorarea accidentală.

VII. Măsuri care trebuie luate de către Societate în cazul oricărei încălcări ilegale sau contractuale a activității de către Partener

Dacă Partenerul încalcă prevederile CGC, adică nu acționează în conformitate cu contractul sau comportamentul său este ilegal, comportamentul său comercial nu respectă Codul deontologic atunci va avea:

avertisment scris,

solicită afiliatului să rezilieze prompt CGC sau orice lege aplicabilă cu încălcarea Codului său de etică,

suspendarea sau rezilierea imediată a contractului,

luarea măsurilor permise de prevederile CGC sau de legislația relevantă,

luarea măsurilor pe care Compania le consideră rezonabile să remedieze sau să prevină orice prejudiciu care a fost cauzat în întregime sau parțial de încălcarea de către Partener a CGC sau a dispozițiilor legale aplicabile.

Părțile contractante afirmă că, dacă Compania decide să suspende Acordul de Parteneriat, Partenerul nu va avea dreptul să desfășoare activități pe perioada suspendării, iar Compania va avea dreptul să rețină (timp de maximum 30 de zile) comisia Partenerului.

În cazul în care Compania reziliază Contractul din cauza contractului de încălcare ilegal al Partenerului, Compania poate reține comisioanele Partenerului care a încălcat pe durata comportamentului Partenerului. Dacă Compania sau un terț sunt vătămate de vreo conduită ilegală din partea afiliatului, afiliatul nu va avea dreptul la nicio comisie pentru perioada de anchetă care ar putea fi altfel datorată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești care determină cuantumul prejudiciului adus companiei sau terțului. Compania are dreptul să solicite reparații legale și / sau legale pentru orice pierdere sau pagubă suferită.

Părțile contractante afirmă că vor fi supuse regulilor de răspundere pentru răspundere în raporturile lor juridice.

VIII. Întârziere

În caz de forță majoră, Compania nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere sau neîndeplinire. Forța majoră este orice circumstanță care face imposibilă sau semnificativ dificilă compania să își îndeplinească obligațiile, inclusiv, în special, greve, alte dispute (colective) de muncă, răscoale, războaie, incendii, decese, restricții asupra surselor de aprovizionare ale unei părți sau modificări legislative.

IX. Politica de anulare

În cazul unei încălcări a contractului de către Partener, orice renunțare de către Societate cu privire la încălcarea materială a Contractului nu poate fi interpretată ca o renunțare la nicio cerere de către Companie pentru încălcarea contractului de către Partener sau de către orice alt Partener din același subiect. Nici renunțarea la răspundere juridică nu va fi interpretată în sensul că, în viitor, Compania nu va ține cont de încălcarea oricărei dispoziții contractuale sau a obligației contractuale a afiliaților în temeiul acestei dispoziții.

Orice conduită din partea Companiei în cazul în care nu are întârziere sau doar în întârzierea executării cererii sale de încălcare a contractului de către Partener, nu va fi interpretată ca o neaplicare a încălcării dispoziției contractuale către Parteneri în temeiul acestei dispoziții.

X. Limitarea răspunderii

Partenerul declară că este conștient de faptul că Compania, succesorul său legal, membrii, directorii, angajații, persoanele fizice sau entitățile de afaceri într-o relație contractuală cu Compania sau succesorul legal (inclusiv orice parteneriate orientate spre profit și non-profit) nu va fi răspunzător, pe bază necontractuală, de orice pierdere directă, indirectă, consecventă, consecventă sau de orice altă natură a afiliatului care rezultă din oricare dintre următoarele:

  • dacă Partenerul a încălcat CGC,
  • dacă prejudiciul rezultă dintr-un risc de afaceri care rezultă din activitățile Companiei,
  • dacă cauza prejudiciului este că Partenerul a furnizat Companiei date sau informații inexacte sau a furnizat date sau informații cu întârziere,
  • dacă daunele se datorează unui Partener care nu a furnizat Companiei informații sau date care sunt importante pentru administrația Companiei.
XI. Instrucțiuni

Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio eroare sau greșeală pe site-ul său oficial care, în ciuda erorilor sale, poate duce la interpretarea corectă a textului.

XII. Reclamație

Dacă Partenerul are vreo pretenție sau cerere în legătură cu comisionul sau alte obligații suportate de companie, acesta va fi obligat să facă acest lucru în scris în termen de 7 zile, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data la care se bazează revendicarea, disponibilă în WebOffice. Comunicați companiei prin intermediul biroului. Compania va fi răspunzătoare numai pentru erorile, omisiunile sau revendicările oricărui Partener care sunt raportate către Companie de către Partener în termenul și în modul descrise mai sus, cu excepția rezultatului unei conduite intenționate sau neglijent grosiere de către Societate.

XIII. Încetarea raportului juridic

Contractul se reziliază:

  • anulare,
  • de comun acord,
  • la decesul sau pierderea oricărui succesor legal sau destinatar al oricărei părți
  • vânzarea poziției.

Părțile contractante afirmă că Partenerul are dreptul să rezilieze prezentul Acord cu efect imediat fără justificare. Trebuie să vă anunțați în scris și să îl trimiteți companiei prin intermediul serviciului de asistență (Help Desk).

Părțile contractante afirmă că Compania are dreptul să rezilieze prezentul Acord cu efect imediat dacă Partenerul își încalcă obligația în temeiul prezentului CGC și a reglementărilor anexate la acesta sau prezintă o conduită de afaceri pe baza căreia Compania nu dorește să mențină relația juridică. Exemple de astfel de conduită de afaceri sunt: defăimarea Companiei, rating negativ al Sistemului Apesyto, prezentarea greșită a activităților Companiei, încălcarea regulilor de protecție a datelor, utilizarea neautorizată a numelui companiei sau a numelui Apesyto System, logo, nerespectarea cerințelor legale aplicabile, încetarea sau restricționarea capacității și capacității legale de a acționa, abuz de afaceri (a se vedea Codul deontologic), încălcarea antimonopolului etc. Părțile contractante afirmă că Compania este obligată să notifice în scris despre încetarea prezentului alineat, să explice motivul rezilierii și să trimită rezilierea la adresa de e-mail disponibilă a Partenerului.

În cazul rezilierii, părțile contractante își stabilesc acordurile în termen de 30 de zile de la data încetării. Partenerul are dreptul la comisie până în ziua încetării. Compania va plăti Partenerului comisionul datorat în termen de 8 zile de la decontare. Părțile contractante sunt de acord că soluționarea în temeiul prezentului alineat nu încetează cererea Companiei de rambursare sau despăgubire împotriva Partenerului.

Dacă contractul este reziliat din cauza decesului Partenerului (în cazul unei persoane juridice, încetarea acestuia prin succesiune legală), Compania va plăti moștenitorului Partenerului, succesorul legal până la data rezilierii, în termen de 30 de zile de la primirea deciziei. Dacă Partenerul intenționează să desfășoare activitățile Partenerului decedat, care a fost certificat de moștenitorul sau succesorul menționat mai sus, acesta poate face acest lucru fără a pierde funcția Partenerului decedat. Moștenitorul, succesorul în titlu, trebuie să notifice Compania această intenție în termen de 15 zile de la primirea ordinului de succesiune. Dacă succesorul din titlu transmite sau prezintă companiei scrisoarea de intenție descrisă în prezentul alineat, Compania va transfera poziția materială numele moștenitorului. Compania își rezervă dreptul de a rezilia Contractul cu o declarație scrisă unilaterală, cu efect imediat, dacă succesorul deține o poziție managerială într-o Companie de afaceri concurentă.

În cazul în care moștenitorul sau succesorul legal nu respectă obligația de a certifica și notifica în timp util, Compania are dreptul să rezilieze contractul cu efect imediat.

Dacă contractul este reziliat din cauza rezilierii Partenerului fără succesorul legal, Compania va plăti comisionului părții îndreptățite până la aplicabilitate, în conformitate cu legea aplicabilă.

Părțile contractante stipulează că vânzarea poziției de Partener necesită aprobarea prealabilă a Companiei. Partenerul recunoaște că consimțământul se bazează pe o decizie unilaterală a Companiei și nu este obligat să motiveze decizia sa. Părțile contractante afirmă că Partenerul va notifica Companiei intenția de a vinde poziția, inclusiv dezvăluirea datelor Partenerului primitor și prezentarea Partenerului potențial, completând în scris sistemul Companiei și se poate descărca de pe site-ul Companiei prin serviciul de asistență (Help Desk). Compania se angajează să notifice în scris Partenerului în termen de 30 de zile de la data acestui anunț, dacă este sau nu de acord cu rezilierea. Dacă Compania refuză să consimtă, prezentul Acord între Companie și Partener va rămâne în vigoare cu efect deplin. Dacă Compania este de acord cu solicitarea Partenerului de a vinde poziția, partenerul achizitor va înlocui partenerul transferant. Partenerul cesionar este obligat de obligațiile partenerului de transfer și este obligat prin reglementările în vigoare la Companie.

Costul transcrierii și vânzării poziției va fi suportat de către Partenerul care transferă poziția.

XIV. Prescripție

Părțile contractante afirmă că Partenerul este îndreptățit să își aplice cererile împotriva Companiei cu un termen de prescripție de 60 de zile.

XV. Invaliditate

Părțile contractante afirmă că, în cazul în care orice prevedere a contractului dintre ele este considerată nulă sau neaplicabilă, dispozițiile invalide sau neexecutabile vor fi tratate separat de restul contractului, ca și cum nu ar fi făcut niciodată parte din contract și Invaliditatea sau nerespectarea oricărei alte dispoziții nu afectează validitatea sau executarea oricărei alte dispoziții.

XVI. Interziceri, restricții

Partenerul nu este autorizat să desfășoare activități de marketing independente și nu poate face nicio declarație în numele companiei sau despre companie în niciun media sau forum.

Partenerul nu are dreptul de a încărca niciun material sau prezentare a Companiei pe un site public de partajare video fără acordul scris prealabil al Companiei.

Linie încrucișată: Partenerului este interzis să facă schimb de informații despre afaceri cu Partenerul situat pe o altă ramură a sistemului de elice.

Un partener poate achiziționa o poziție doar la un nivel sub propria sa poziție.

Este interzisă oferirea unei poziții de vânzare pe site-urile publice, paginile Companiei, sub formă de publicitate sau în orice alt mod public. În acest caz, Compania va anula poziția de Partener.

Schimbarea de sponsor: Dacă un partener dorește să fie reînregistrat la un alt sponsor altul decât propria linie de sponsor, puteți face acest lucru fără a efectua nicio activitate în cadrul companiei timp de 6 luni. După 6 luni, aveți ocazia să vă reînregistrați la sponsorul ales.

XVII. Dispoziții finale, mixte

Accesarea site-ului web al Partenerului necesită ca Partenerul să dețină cunoștințe tehnice și legale de comerț electronic. Compania nu își asumă niciun fel de răspundere pentru lipsa unei astfel de cunoștințe sau pentru defectele atribuite defectelor produselor electronice, cum ar fi Furnizorul de servicii Internet (ISP). Partenerul are responsabilitatea de a proteja datele stocate pe computer.

Relația juridică dintre companie și partener este reglementată de legislația Uniunii Europene. Orice litigiu care poate apărea ar trebui rezolvat de către părți în principal prin negociere și conciliere.

În cazul unui astfel de eșec, însă, competența exclusivă a instanței de domiciliu a vânzătorului de a conduce litigiul, de comun acord, în acest contract, sub rezerva valorii litigiului.

Problemele, interpretarea și îndeplinirea acestor CGC sunt reglementate de dispozițiile legale ale Uniunii Europene.