Golden Life Trading S.L.

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len VOP)

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Golden Life Trading S.L. – ďalej len „Spoločnosť“ (DCH I. 15. Calle Velázquez, 28001 Madrid, Španielsko) má za cieľ dosiahnuť poslanie Apesyto System, a to vytvorením VEDOMÉHO KOMUNITNÉHO KLUBU. Osoby, ktorí sa pridávajú k našej komunite Apesyto System – ďalej len „partneri“ – sú na ceste, ktorá môže priniesť skutočnú zmenu do života ľudí, ktorí zažijú, aké to je dosiahnuť niečo, o čom si mysleli, že nie je možné. Odmenou je pýcha, radosť a šťastie nad úspechom, ktorý urobil, dokázal!

NAŠA MISIA: Zavedenie Apesyto System do sveta prostredníctvom vytvorenia a aplikácie modelu vedomého komunitného klubu, ktorý pomáha členom komunity a partnerom získať materiálnu hojnosť, duševné naplnenie a dlhý a zdravý život.

Účelom týchto Všeobecných Obchodných Podmienok a ich podrobných príloh (ďalej spoločne „VOP“) je určiť základné zmluvné podmienky zmluvy medzi Spoločnosťou a Partnermi, štandard obchodného správania ktoré majú partneri dodržiavať, práva strán, a povinnosti, ktoré z nich vyplývajú, a prípady ukončenia zmluvy. V priebehu konania, Partneri sú povinní dodržiavať všetky ustanovenia a podmienky týchto VOP, ako aj príslušné právne predpisy Európskeho spoločenstva, členských štátov (národné) a miestne právne predpisy. Spoločnosť informuje Partnerov, že Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek jednostranne upraviť ustanovenia VOP. Spoločnosť informuje Partnerov, že úspešná registrácia na základe týchto VOP, a prijatie VOP tiež znamená, že Partner dáva spoločnosti súhlas na jednostrannú zmenu a doplnenie VOP na základe vyššie uvedeného, v lehote ňou stanovenej. V prípade úspešnej registrácie a prijatia VOP Partner berie na vedomie, že akékoľvek zmeny a doplnky VOP nadobudnú účinnosť zverejnením na oficiálnej webovej stránke Spoločnosti (apesyto.com).

Spoločnosť výslovne vyhlasuje, že so svojim Vernostným Programom Vlastníctva nevykonáva finančné aktivity. Základom jej obchodnej činnosti je predaj klubových zľavových kariet. Spoločnosť poskytuje bezplatný prístup k motivačnému programu aplikovanému na vernostný program. Počas účasti v programe externé platby, iné peňažné toky alebo barter sa nevykonávajú a sú prísne zakázané. Spoločnosť sa od týchto činov dôrazne dištancuje. Na základe stanoviska kľúčových odborných zdrojov konštatujeme, že:

„Spoločnosť nie je oprávnená – ani v rámci Vernostného Programu Vlastníctva Apesyto System (GP Platform), ani v žiadnom inom obchodnom pláne – zapojiť alebo prijať finančné prostriedky od verejnosti prostredníctvom vydávaním cenných papierov, najmä akcií, dlhopisov a akciových opcií.“

II. Princípy

Zákonné povinnosti partnera

Partnermi sú jednotlivci alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Právny vzťah medzi Spoločnosťou a Partnermi sa považuje za sprostredkovateľskú zmluvu, pri uzatvorení ktorej medzi nimi nevzniká žiadny pracovnoprávny vzťah. Partner je samostatne a osobne zodpovedný za platenie všetkých daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Spoločnosť nie je oprávnená a nie je povinná odpočítať žiadnu daň alebo iný príspevok z provízie splatnej partnerovi (ani inú vyplatenú čiastku), pokiaľ zrážka dane alebo príspevku nie je predpísaná zákonom. Partner je zodpovedný za zabezpečenie jeho registrácie v systéme sociálneho zabezpečenia a daňovom registri. Náklady a výdavky na obchodné aktivity partnera (ako sú cestovné náklady, náklady na stravu, kancelárske náklady atď.) musia byť financované Partnerom, a Partner tiež preberá (obchodné) riziko spojené s jeho obchodnou činnosťou.

Hlásenie porušenia VOP

Ak Partner zistí, že iný Partner porušuje ustanovenia VOP, musí byť porušenie bezodkladne, preukázateľným spôsobom oznámené (uvedením povahy porušenia a totožnosti dotknutej osoby) Spoločnosti. Správanie alebo činnosti, ktoré porušujú ustanovenia VOP, môžu ohroziť dobré meno spoločnosti, a ohroziť pracovný a finančný rozvoj Partnerov.

Dodržiavanie miestnej legislatívy:

Partner je povinný pri svojej činnosti dodržiavať miestne právne predpisy.

Spôsobilosť na právne úkony:

Partnerom spoločnosti môže byť iba dospelá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá konať, alebo obchodná organizácia registrovaná príslušným registračným súdom, ktorej zmluvná kapacita, schopnosť odcudzenia, a akvizičná kapacita nie sú obmedzené, na jej vyhlásenia sa nevyžaduje nijaké povolenie orgánu ani súhlas tretej strany.

III. Vytvorenie statusu Partnera

Status Partnera vznikne uzavretím zmluvy medzi Spoločnosťou a Partnerom. Na uzavretie zmluvy je nutná registrácia. Do systému Spoločnosti je možné vstúpiť iba zadaním registračného kódu (identifikačného čísla) už registrovaného Partnera (člena komunity), takzvaného „Sponzora“. Každý Partner (Člen Komunity) má identifikačné číslo, ktoré sa nazýva „ID“. Za účelom uzavretia zmluvy musí potenciálny Partner vyplniť tzv. Registračný formulár. Zaslanie registračného formulára spoločnosti tiež znamená, že Partner uznal a prijal VOP (a ich prílohy) zverejnené na webovej stránke Spoločnosti, a zároveň súhlasí s tým, aby Spoločnosť mohla jednostranne upravovať VOP a ďalšie ustanovenia. Ak na základe registračného formulára vyplneného Partnerom Spoločnosť potvrdí Partnerovi registráciu, medzi stranami vznikne zmluvný vzťah. Pre nadobudnutie platnosti zmluvy je nevyhnutné, aby si partner splnil povinnosť nákupu podľa „Plánu Odmeňovania“. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o registráciu (prihlášku) bez vysvetlenia alebo uvedenia dôvodu. Zmluva sa medzi stranami uzatvára na dobu neurčitú.

Spoločnosť upozorňuje na skutočnosť, že kandidát (potenciálny partner) môže poskytnúť iba skutočné údaje pri registrácii. Ak kandidát uvedie nesprávne údaje v registračnom formulári, a Spoločnosť o tom bude následne informovaná, je oprávnená zrušiť pozíciu Partnera (vrátane registrácie), zmluvný vzťah sa automaticky ukončí aj bez absencie konkrétneho vyhlásenia.

IV. Klubové Karty „MEMBER” Club Card, „PREMIUM” Club Card, „ELITE” Club Card

Spoločnosť informuje Partnera, že je možné zakúpiť si Klubovú Kartu potrebnú na vyúčtovanie a vyplatenie provízie v rámci „Plánu Odmeňovania“ na základe informácií dostupných na stránke apesyto.com.

Prostredníctvom klubovej zľavovej karty (50-150-350-500-1500-3500-5000-7500-10000 eur), ktorú je možné zakúpiť na webovej stránke apesyto.com, Spoločnosť poskytuje prístup do webových obchodov, ktoré sú so Spoločnosťou zmluvne spojené. Ďalej ponúka veľké zľavy na ponuku poskytovateľov webových služieb.

V. Povinnosti a práva zmluvných strán

Spoločnosť sa zaväzuje informovať Partnera o aktuálnych zásadách, relevantných informáciách o činnosti, predmete služby a obchodných skúsenostiach spoločnosti, ich zverejnením na webovej stránke apesyto.com.

Spoločnosť sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť províziu, podľa „Plánu odmeňovania“ čo tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných Obchodných Podmienok, ak dôjde k naplneniu tam stanovených podmienok Partnerom alebo naplnenie ďalších stanovených – a to stanoveným spôsobom, a v stanovenom čase. Spoločnosť informuje Partnera, že v prípade platby provízie bankovým prevodom, bankové poplatky hradí Partner, pričom táto suma je odpočítaná zo splatnej provízie. Vyplatenie provízie prevodom je podmienené tým, že sa Partner preukáže vložením povinných dokumentov do WebOffice, predloží svoju žiadosť, a poskytne podrobnosti potrebné na prevod. Partner berie na vedomie, že prevod bude trvať približne 10 dní.

Partner sa zaväzuje, že bude s údajmi, ktoré má o spoločnosti, o Partneroch a nim sponzorovaných Partneroch, nakladať počas- a po skončení platnosti zmluvy v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane údajov. Partner nemôže zverejniť údaje a databázu, ktorú spravuje, tretím stranám počas trvania zmluvy alebo po nej, bez písomného súhlasu zainteresovaných strán.

Partner je povinný udržiavať obchodnú reputáciu Spoločnosti.

Zmluvné strany prehlasujú, že Partner nie je oprávnený robiť právne vyhlásenie v mene spoločnosti počas alebo po skončení platnosti zmluvy.

Partner musí zabezpečiť, aby činnosť, ktorú vykonáva, vykonávala v súlade s platnou legislatívou.

Partner je povinný zúčastňovať sa na motivačných školeniach organizovaných Spoločnosťou, pretože odovzdávanie informácií by sa mal uskutočňovať spôsobom určeným Spoločnosťou.

Partner má nárok na províziu podľa „Plánu odmeňovania“, ktorý je prílohou VOP. Partner má nárok na sponzorstvo v súlade s „Plánom odmeňovania“.

Partner je povinný informovať Spoločnosť o zmene svojich údajov preukázateľným spôsobom do 2 pracovných dní po zmene. Partner berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nesprávnych informácií poskytnutých Spoločnosti.

VI. Ochrana dát

Pri zaobchádzaní s údajmi Partnera spoločnosť koná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a zverejňovania informácií verejného záujmu, ako aj elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti.

V súvislosti s registráciou, používaním služby Spoločnosť zaobchádza, a ukladá údaje poskytnuté Partnerom iba na zabezpečenie plnenia zmluvy a podmienok zmluvy.

Spoločnosť zaobchádza s údajmi poskytnutými Partnerom na iné účely, ako sú uvedené vyššie, napríklad na zasielanie elektronických reklám a newslettrov, iba s uvedením účelu spracovania údajov a s predchádzajúcim, účelovým súhlasom prevádzkovateľa.

Spoločnosť zverejňuje údaje Partnera za účelom a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy iba takej tretej osobe, ktorá pri plnení zmluvy koná ako jeho prispievateľ, s čím partner súhlasí prijatím VOP.

Spoločnosť chráni údaje poskytnuté Partnerom najmä pred neoprávneným prístupom, úpravami, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením a náhodným zničením a poškodením, použitím vhodných softvérových a hardvérových nástrojov.

VII. Opatrenia, ktoré spoločnosť môže prijať v prípade nezákonného porušenia obchodného správania partnera v rámci zmluvy

Ak Partner poruší ustanovenia VOP, tj nekoná v súlade so zmluvou alebo je jeho konanie nezákonné, jeho obchodné správanie nie je v súlade s Etickým kódexom, môže Spoločnosť jednostranne uložiť Partnerovi nasledujúce sankcie:

písomné varovanie,

môže požadovať, aby Partner okamžite ukončil svoje správanie, ktoré porušuje VOP, príslušné právne predpisy alebo etický kódex,

pozastavenie alebo okamžité ukončenie zmluvy,

prijatie opatrení, ktoré povoľujú ustanovenia VOP alebo príslušné právne predpisy,

prijatie opatrení, ktoré Spoločnosť považuje za rozumné na nápravu alebo prevenciu škôd, ktoré vznikli čiastočne alebo úplne v dôsledku porušenia VOP alebo príslušných právnych ustanovení zo strany Partnera.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k pozastaveniu dohody o partnerstve na základe uváženia spoločnosti, Partner nebude oprávnený pokračovať v činnosti počas doby pozastavenia, a spoločnosť bude oprávnená zadržať províziu Partnera (najviac na 30 dní) od dátumu pozastavenia.

Ak spoločnosť vypovie zmluvu z dôvodu nezákonného a protiprávneho správania Partnera, môže spoločnosť zadržať provízie Partnera na obdobie, počas ktorého sa vyšetruje správanie Partnera. Ak nezákonným správaním Partnera dôjde k poškodeniu Spoločnosti alebo tretej strany, Partner nemá nárok na žiadne provízie, ktoré by mu mohli vzniknúť počas obdobia vyšetrovania, až kým nebude právoplatne stanovený rozsudok súdu o výške škody ktorá vznikla Spoločnosti alebo tretej strane. Spoločnosť je oprávnená podniknúť právne a / alebo úradné kroky na vymáhanie takto vzniknutých škôd a nákladov.

Zmluvné strany prehlasujú, že na svoj právny vzťah sú povinné uplatňovať pravidlá zodpovednosti za škodu.

VIII. Oneskorenie

V prípade Vis major nebude Spoločnosť zodpovedná za žiadne oneskorenia alebo neplnenie. Vis major je každá okolnosť, ktorá znemožňuje alebo podstatne sťažuje plnenie záväzkov spoločnosti, najmä štrajky, iné (kolektívne) pracovné spory, povstania, vojny, požiare, úmrtia, obmedzenia zdrojov dodávok strany alebo zmeny právnych predpisov.

IX. Vyhlásenie o vzdaní sa práva

V prípade porušenia zmluvy Partnerom by sa akékoľvek vzdanie sa práva Spoločnosti v súvislosti s podstatným porušením zmluvy nemožno považovať za vzdanie sa nároku Spoločnosti na náhradu škody v súvislosti s inými porušeniami zmluvy spôsobenými Partnerom alebo inými Partnermi v tej istej veci. Vyhlásenie o vzdaní sa práva nemožno interpretovať tak, že by sa Spoločnosť vzdala uplatnenia porušeného zmluvného ustanovenia v budúcnosti, alebo zmluvnej povinnosti spoločníkov na základe dotknutého ustanovenia.

Možné správanie Spoločnosti, podľa ktorého nevykonáva alebo iba oneskorene uplatňuje svoje právo na vymáhanie nároku z dôvodu porušenia zmluvy spáchaného Partnerom, nemožno vykladať ako vzdanie sa zmluvného záväzku spoločnosti.

X. Obmedzenie zodpovednosti

Partner vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Spoločnosť, jej nástupca, jej členovia, jej vedúci pracovníci, jej zamestnanci, jednotlivci alebo obchodné organizácie (vrátane ziskových- a neziskových organizácií) na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou, Spoločnosť alebo jej nástupca nie sú zodpovední za nepriame, priame, náhodné, následné škody, stratu používania alebo akékoľvek iné straty partnera (ani na zmluvnom, ani na základe neplatiča) vyplývajúce z nasledujúcich dôvodov:

  • ak Partner porušil VOP,
  • ak možno škodu vysledovať späť k obchodnému riziku vyplývajúcemu z činnosti Spoločnosti,
  • ak príčinou škody je to, že Partner poskytol Spoločnosti nepresné alebo nepravdivé údaje alebo informácie, alebo tieto údaje alebo informácie poskytol neskoro,
  • ak je príčinou škody to, že Partner neposkytne spoločnosti informácie alebo údaje, ktoré sú relevantné pre správu spoločnosti.
XI. Tlačové chyby

Spoločnosť nemôže byť zodpovedná za akékoľvek tlačové chyby alebo chyby na svojej oficiálnej webovej stránke ak aj napriek chybám možno z obsahu textu vyvodiť správny výklad.

XII. Sťažnosť

Ak má Partner akýkoľvek nárok na províziu alebo iné záväzky prevzaté Spoločnosťou, musí o tom písomne informovať Spoločnosť prostredníctvom Help Desk, dostupnej vo WebOffice do 7 dní, najneskôr však do 45 dní od výskytu základných okolností. Spoločnosť je zodpovedná iba za chyby, opomenutia a nároky Partnera, ktoré Partner spoločnosti oznámi v rámci časových limitov a spôsobom opísaným vyššie, pokiaľ ich nemožno vysledovať späť k úmyselnému alebo hrubo nedbanlivému konaniu spoločnosti.

XIII. Ukončenie právneho vzťahu

Zmluva sa ukončuje:

  • výpoveďou,
  • po vzájomnej dohode,
  • smrť ktorejkoľvek zo strán alebo ukončenie bez následníka alebo dedenia,
  • predajom pozície.

Zmluvné strany prehlasujú, že Partner je oprávnený vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie musí byť odoslané Spoločnosti prostredníctvom Help Desk.

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že spoločnosť má právo ukončiť túto zmluvu s okamžitou platnosťou, ak Partner poruší svoje povinnosti stanovené v týchto VOP a predpisoch tvoriacich ich prílohu, alebo preukáže také obchodné správanie, na základe ktorého sa od Spoločnosti nedá očakávať, že bude udržiavať právny vzťah. Medzi takéto obchodné konania patrí napr. spôsobenie zlej reputácie spoločnosti, negatívne hodnotenie systému Apesyto, poskytovanie nepresných, nesprávnych informácií týkajúce sa fungovania spoločnosti, porušenie pravidiel ochrany údajov, neoprávnené použitie názvu spoločnosti alebo loga systému Apesyto, prevádzkovanie nie v súlade s príslušnými právnymi predpismi – zastavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, zneužívanie súvisiace s obchodnou činnosťou (pozri Etický kódex), porušenie obmedzenia hospodárskej súťaže atď. Zmluvné strany prehlasujú, že Spoločnosť je povinná písomne spísať výpoveď ustanovenú v tomto odseku, zaznamenať dôvod výpovede a zaslať výpoveď na dostupnú e-mailovú adresu Partnera.

V prípade vypovedania zmluvy si zmluvné strany vykonajú vzájomné zúčtovanie najneskôr do 30 dní od vypovedania. Partner má nárok na províziu až do dátumu skončenia zmluvného vzťahu. Provízia bude Partnerovi vyplatená do 8 dní od zúčtovania. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že urovnanie podľa tohto odseku nezruší nárok Spoločnosti na náhradu alebo náhradu škody zo strany Partnera.

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy z dôvodu úmrtia Partnera (v prípade právnickej osoby jej ukončenie právnym nástupníctvom), vyplatí Spoločnosť dedičovi alebo nástupcovi Partnera (do dátumu ukončenia) províziu splatnú Partnerovi do 30 dní od právoplatného ukončenia dedičského konania alebo právoplatného rozhodnutia o právneho nástupníctva. Ak má nástupca Partnera, overený podľa vyššie uvedeného, v úmysle pokračovať v činnosti zosnulého alebo ukončeného Partnera, je schopný to urobiť bez toho, aby stratil pozíciu zosnulého alebo ukončeného Partnera. Dedič alebo právny nástupca oznámi tento úmysel Spoločnosti do 15 dní od prijatia konečného príkazu na prevod dedičstva a založenia právneho dedičstva. Ak dedič alebo právny nástupca pošle alebo odovzdá Spoločnosti písomné vyhlásenie o úmysle popísaného v tomto odseku, Spoločnosť prevedie hmotnú pozíciu na meno dediča alebo právneho nástupcu. Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu jednostranným písomným vyhlásením a s okamžitou platnosťou, ak existujú nasledujúce dôvody: postavenie manažéra v konkurenčnom hospodárskom podniku.

Ak dedič alebo nástupca nesplnia povinnosť osvedčenia a oznámenia v stanovenej lehote, Spoločnosť je oprávnená zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou.

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy z dôvodu zániku Partnera bez právneho nástupcu, Spoločnosť bude vyplácať províziu príjemcom v súlade s príslušnými právnymi predpismi až do právoplatnosti nariadenia o zániku bez právneho nástupcu.

Zmluvné strany stanovujú, že predaj partnerskej pozície si vyžaduje predchádzajúci súhlas Spoločnosti. Partner berie na vedomie, že súhlas je založený na jednostrannom rozhodnutí Spoločnosti, a Spoločnosť nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodňovať. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Partner je povinný oznámiť Spoločnosti svoj zámer predať pozíciu – vrátane podrobností o prijímajúcom Partnerovi, a predstavenia potenciálneho Partnera – písomne, vyplnením dokumentu, ktorý je možné stiahnuť z webovej stránky Spoločnosti cez Help Desk. Spoločnosť sa zaväzuje, že do 30 dní od oznámenia Partnera písomne informuje Partnera o schválení alebo odmietnutí súhlasu. Ak Spoločnosť odmietne súhlas, zostane v platnosti táto zmluva medzi Spoločnosťou a Partnerom. Ak Spoločnosť súhlasí s požiadavkou Partnera na predaj pozície, prijímajúci Partner nahradí pozíciu odovzdávajúceho Partnera. Prijímajúci partner je povinný plniť povinnosti odovzdávajúceho partnera a považuje predpisy platné v Spoločnosti za záväzné.

Náklady na prenos a predaj pozície hradí odovzdávajúci Partner.

XIV. Premlčacia doba

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že |Partner je oprávnený vymáhať svoje nároky voči spoločnosti počas 60-dennej premlčacej doby.

XV. Neplatnosť

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ak sa ktorékoľvek ustanovenie zmluvy medzi nimi bude považovať za neplatné alebo nevymožiteľné, bude sa s neplatnými alebo nevymožiteľnými ustanoveniami zaobchádzať oddelene od zvyšku zmluvy, ako keby tieto ustanovenia nikdy neboli súčasťou zmluvy, a to, že k neplatnosti alebo nevymožiteľnosti došlo týmto spôsobom, nebude mať vplyv na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení.

XVI. Zákazy, obmedzenia

Partner nie je oprávnený zapájať sa do nezávislých marketingových aktivít, a nesmie robiť vyhlásenia v mene, alebo vyjadrovať sa o Spoločnosti v žiadnom médiu alebo fóre.

Partner nie je oprávnený nahrať materiál alebo prezentácie týkajúce sa Spoločnosti na verejnú stránku na zdieľanie videa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

Krížové línie: Partner si nesmie vymieňať obchodné informácie s Partnerom nachádzajúcim sa v inej vetve v propellerovom systému.

Partner si môže kúpiť pozíciu iba na úrovni nižšej, ako je jeho vlastná pozícia.

Ponúkať pozíciu na predaj na verejných stránkach, na stránkach spoločnosti, vo forme reklamy alebo akýmkoľvek iným verejným spôsobom je zakázané. Ak k tomu dôjde, Spoločnosť zruší pozíciu Partnera.

Zmena sponzora: Ak sa chce partner preregistrovať pod sponzorom, ktorý nie je na jeho sponzorskej línii, môže tak urobiť tým, že nebude v spoločnosti vykonávať žiadnu činnosť po dobu 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch má partner možnosť preregistrovať ku sponzorovi, ktorého si vybral.

XVII. Rôzne a záverečné ustanovenia

Prístup partnera na webovú stránku predpokladá, že Partner má technické a právne znalosti o fungovaní elektronického obchodu. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nedostatok týchto znalostí, za chyby elektronických zariadení a za chyby, ktoré možno pripísať IT a telekomunikačnej spoločnosti (napríklad spoločnosti poskytujúcej internetové služby). Partner je povinný chrániť údaje uložené na svojom počítači.

Právne postavenie medzi Spoločnosťou a Partnerom podlieha právnym predpisom Európskej únie. Prípadné spory, ktoré sa môžu vyskytnúť, sa musia riešiť primárne rokovaním.

V prípade neúspešného rokovania v prípade súdneho konania po vzájomnej dohode je v tejto zmluve zodpovedný výlučne súd v mieste sídla Predávajúceho v závislosti od hodnoty sporu.

Výklad a plnenie záležitostí, na ktoré sa nevzťahujú tieto VOP, sa riadi právnymi požiadavkami Európskej únie.