Golden Life Trading S.L.

Általános Szerződési feltételek

(továbbiakban: ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések

A Golden Life Trading S.L. – továbbiakban: Társaság (cím: Spanyolország, 28001 Madrid, Calle Velázquez 15. I. DCH) – célja, hogy az Apesyto System küldetését, egy TUDATOS KÖZÖSSÉGI KLUB létrehozásával megvalósítsa. Az Apesyto System közösségéhez csatlakozó személyek – továbbiakban: Partnerek – egy olyan utat járnak be, amely valós változást hozhat minden ember életébe, amikor saját bőrén tapasztalja meg milyen megtenni valamit, amiről korábban azt hitte lehetetlen. A jutalom, a büszkeség, a siker felett érzett határtalan öröm és boldogságérzet, hogy megcsinálta, képes volt rá!

KÜLDETÉSÜNK: Az Apesyto System meghonosítása a világban, olyan tudatos közösségi klub modell létrehozása és alkalmazása révén, melyek a közösség tagjait, a Partnereket anyagi bőséghez, szellemi kiteljesedéshez és hosszú, egészséges élethez segítik.

A jelen ÁSZF, valamint annak elválaszthatatlan részét képező, tételesen megjelölt mellékletei (továbbiakban együttesen: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Társaság és a Partnerek között létrejövő szerződés lényeges feltételeit, kapcsolatát, a partnerek által követendő üzleti magatartási normát, a feleket illető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, a szerződés megszűnésének eseteit. A Partnerek eljárásuk során kötelesek megfelelni a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének és feltételének, továbbá a vonatkozó európai közösségi, tagállami (országos) és helyi jogszabályoknak. A Társaság tájékoztatja a Partnereket, hogy Társaság az ÁSZF rendelkezéseit saját határkörében eljárva bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A Társaság tájékoztatja a Partnereket, hogy a jelen ÁSZF alapján lefolytatott sikeres regisztráció és az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Partner hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság a fentiekben előadottak alapján az ÁSZF-et, az általa meghatározott időben, egyoldalúan módosítsa. A Partner a sikeres regisztráció és az ÁSZF elfogadása esetén tudomásul veszi, hogy az esetleges ÁSZF módosítás a Társaság hivatalos weblapján (apesyto.com) történő közzététellel válik hatályossá.

A Társaság határozottan kijelenti, hogy pénzügyi tevékenységet Tulajdonosi Hűségprogramja kapcsán nem végez, üzleti tevékenységének alapját klubkedvezménykártyák értékesítése jelenti. A hűségprogram kapcsán alkalmazott motivációs programhoz a Társaság térítésmentes hozzáférést biztosít. A programban történő részvétel során külső befizetés, egyéb pénzeszköz csere, vagy barter nem történik, és alkalmazása szigorúan tiltott. Az ilyen jellegű cselekményektől a Társaság határozottan elhatárolja magát. Meghatározó szakmai források véleménye alapján kijelentjük, hogy:

“A Társaság – sem az Apesyto System Tulajdonosi Hűségprogram (GP Platform), sem pedig más üzleti konstrukció keretén belül – nem jogosult értékpapírok – így különösen részvény, kötvény és részvényopció – kibocsátása útján pénzeszköz nyilvánosságtól történő bevonására, elfogadására”.

II. Alapelvek

Jogviszonyból adódó Partneri kötelezettségek

A Partnerek magánszemélyek vagy önálló vállalkozók. A Társaság és a Partnerek közötti jogviszony megbízási szerződésnek minősül, a megállapodás megkötésével közöttük nem jön létre munkaviszony. A Partner valamennyi adó és társadalombiztosítási járulék megfizetéséért önállóan, személyesen felel. A Társaság nem jogosult és egyben nem köteles a Partner részére fizetendő jutalékból (vagy egyéb jogcímen kifizetett összegből) adót vagy egyéb járulékot levonni, kivéve, ha az adó- vagy járulék levonást jogszabály írja elő. A Partner saját maga felel és gondoskodik a társadalombiztosítási, illetve adóügyi nyilvántartásba való bejelentkezéséről. A Partner tevékenységével kapcsolatos kiadásait, költségeit (például: utazási költség, étkezési költség, iroda költség, stb.) saját maga köteles viselni, továbbá a Partner vállalja a gazdasági tevékenységével járó (üzleti) kockázatot is.

Az ÁSZF megsértésének bejelentése

Amennyiben a Partner azt tapasztalja, hogy egy másik Partner megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, a jogsértést haladéktalanul köteles igazolható módon (a szabálysértés és az érintett megjelölésével) jelezni a Társaságnak. Az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartás, tevékenység veszélyeztetheti a Társaság jó hírnevét, illetve veszélyeztetheti a Partnerek munkáját és anyagi fejlődését.

Helyi jogszabályok betartása:

A Partner tevékenysége során köteles betartani a helyi jogszabályi rendelkezéseket.

Jog- és cselekvőképesség:

A Társaság Partnere csak 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes személy, illetve az illetékes cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság lehet, akinek a szerződéskötési, valamint elidegenítési és szerzési képessége korlátozva nincs, nyilatkozataihoz semmiféle hatósági engedélyre, vagy harmadik személy hozzájárulására nincs szükség.

III. Partneri státusz létrejötte

A Partner státusza Társaság és a Partner közötti szerződés megkötésével jön létre. A szerződés megkötéséhez regisztráció szükséges. A Társaság rendszerébe kizárólag (már regisztrált) Partner (Közösségi Tag), úgynevezett “Szponzor” segítségével, az ő regisztrációs kódjának (ID számának) megadásával lehet bekerülni. Minden Partner (Közösségi Tag) rendelkezik egy azonosító számsorral, úgynevezett “ID” számmal. A szerződés létrejöttéhez a potenciális Partnernek ki kell töltenie a Társaság weboldalán található ún. regisztrációs űrlapot. A regisztrációs űrlap társaság részére történő megküldése egyben azt is jelenti, hogy a Partner megismerte és elfogadta a Társaság weboldalán közzétett ÁSZF-et (annak mellékleteit), továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a társaság az ÁSZF-et illetve az egyéb szabályzatokat egyoldalúan, az általa meghatározott időben módosítsa. Amennyiben a Társaság a részére megküldött, a Partner által kitöltött regisztrációs űrlap alapján a regisztrációt visszaigazolja a Partner részére, a szerződés létrejött a felek között. A szerződés hatálybalépéséhez szükséges, hogy a Partner teljesítse a “Kompenzációs Terv” alapján előírt vásárlási kötelezettségét. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármely regisztrációs (jelentkezői) kérelmet indokolás nélkül visszautasítson. A szerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelentkező (potenciális partner) a regisztrációja során csak valós adatokat adhat meg. Amennyiben a jelentkező valótlan adatokat közöl a regisztrációs űrlapon, és ez a későbbiek során ez a Társaság tudomására jut, úgy a Társaság jogosult a partner pozícióját (ezzel együtt regisztrációját) törölni, ami a szerződést – külön nyilatkozat hiányában, automatikusan megszünteti.

IV. „MEMBER” Club Card, „PREMIUM” Club Card, „ELITE” Club Card

A Társaság tájékoztatja a Partnert, hogy a “Kompenzációs Terv” alapján a jutalék elszámolásához és kifizetéséhez szükséges Club Card megvásárlására a apesyto.com weboldalon található információk alapján van lehetőség.

Az apesyto.com web oldalon megvásárolható klub kedvezmény kártyával (50-150-350-500-1500-3500-5000-7500-10000 euró összegek) a Társaság hozzáférést biztosít a Társasággal szerződésben álló web áruházak, ill. szolgáltatói web felületek kínálatának nagymértékű kedvezménnyel történő igénybevételéhez.

V. Szerződő felek kötelezettségei és jogai

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a apesyto.com weboldalon történő megjelenítéssel folyamatosan tájékoztatja a Partnert a hatályos szabályzatokról, a Társaság által végzett tevékenység, szolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényeges információkról, az üzleti tevékenységet elősegítő tapasztalatairól.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner részére a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező “Kompenzációs Terv”-ben meghatározott jutalékot – az ott meghatározott feltételek Partner által történő teljesítése, illetve az ott meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén – a meghatározott módon és időben megfizeti a Partner részére.  A Társaság tájékoztatja a Partnert, hogy a jutalék átutalással történő kifizetése esetén, annak banki költsége a Partnert terheli, amely összeget a Társaság jogosult a kifizetendő jutalékból levonni. A jutalék átutalással történő kifizetésének feltétele, hogy a Partner a WebOffice-ban történő kötelezően feltöltendő dokumentumokkal igazolja magát, és előterjessze ez irányú kérelmét, valamint közölje az átutaláshoz szükséges adatokat. A Partner tudomásul veszi, hogy az átutalás mintegy 10 napot vesz igénybe.

A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy mind a szerződés hatálya alatt, mind azt követően a Társaságra, valamint az általa szponzorált Partnerekre, jelöltekre vonatkozó, általa ismert adatokat az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli. A Partner az általa kezelt adatokat, adatbázist sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig azt követően harmadik személynek – az érdekeltek írásbeli hozzájárulásának hiányában – nem adhatja ki.

A Partner köteles a Társaság üzleti jó hírnevét megőrizni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner sem a szerződés hatálya alatt, sem azt követően nem jogosult a Társaság nevében jognyilatkozatot tenni.

A Partnernek saját magának kell gondoskodnia arról, hogy az általa végzett tevékenységet a mindenkori jogszabályoknak megfelelően folytassa.

A Partner köteles a Társaság által szervezett képzési, motivációs tréningeken részt venni, tekintettel arra, hogy az információ átadása a Társaság által meghatározott módon kell, hogy történjen.

A Partner a jelen ÁSZF mellékletét képező “Kompenzációs Terv”-ben foglaltaknak megfelelően jutalékra jogosult. A Partner a “Kompenzációs Terv”-ben foglaltaknak megfelelően jogosult szponzorálási tevékenységre.

A Partner köteles az adataiban, elérhetőségeiben bekövetkezett változást legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a Társasággal igazolható módon közölni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott hibás, valótlan adatokból eredő kárért a Társaság felelősséggel nem tartozik.

VI. Adatvédelem

A Társaság a Partner adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló szabályozások szerint jár el.

A Társaság számára a Partner által (számára) a regisztráció, szolgáltatás igénybevétele során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek biztosítása érdekében kezeli, tárolja.

A Társaság a Partner által rendelkezésére bocsátott adatait, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának megadásával, és az adatkezelő személyének előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

A Társaság a Partner adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki az ő közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során, amelyhez Partner az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

A Társaság a megfelelő software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Partner által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

VII. A Társaság által hozható intézkedések a Partner jogellenes-, szerződéssértő üzleti magatartása esetén

Amennyiben a Partner az ÁSZF rendelkezéseit megsérti, azaz nem szerződésszerűen jár el, vagy magatartása jogellenes, üzleti magatartása nem felel meg az etikai kódexben foglaltaknak a Társaság egyoldalúan meghozott döntése alapján az alábbi szankciókat alkalmazhatja a Partnerrel szemben:

írásbeli figyelmeztetés,

követelheti a Partnertől, hogy az ÁSZF -et vagy a vonatkozó jogszabályokat sértő, etikai kódexnek nem megfelelő magatartásával haladéktalanul hagyjon fel,

szerződés felfüggesztése vagy annak azonnali hatályú felmondása,

olyan intézkedések megtétele, amelyeket az ÁSZF rendelkezései, vagy a vonatkozó jogszabályok megengednek,

olyan intézkedések megtétele, amelyeket a Társaság ésszerűnek tart azoknak a károknak az orvoslására, megelőzésére, amelyek részben vagy egészben azáltal keletkeztek, hogy a Partner az ÁSZF, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértette.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Társaság döntése alapján a partneri szerződés felfüggesztésre kerül, úgy a felfüggesztés ideje alatt a Partner nem jogosult üzleti tevékenység folytatására, és a Társaság ezen időszak alatt jogosult visszatartani (maximum 30 napig) a Partner jelen szerződés felfüggesztésének időpontjáig ki nem fizetett jutalékát.

Amennyiben a Társaság a Partner jogellenes, szerződéssértő magatartása miatt felmondja a szerződést, úgy a Társaság a szerződésszegő Partner jutalékait visszatarthatja arra az időszakra, amíg a Partner magatartásának vizsgálata folyik. Amennyiben a Társaságot, vagy harmadik személyt kár éri a Partner szerződéssértő, jogellenes magatartása miatt, úgy a társaságot, vagy harmadik személyt ért károk összegét jogerősen megállapító bírósági ítélet meghozataláig a Partner nem jogosult a vizsgálati időszakra esetlegesen járó, őt egyébként megillető jutalékra. A Társaság jogosult az ilyen módon őt ért károk, továbbá a felmerült költségek megtérítése iránt bírósági és/vagy hatósági úton fellépni.

Szerződő felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a felróhatósági alapú kárfelelősség szabályait rendelik alkalmazni.

VIII. Késedelem

Vis major esetén a Társaság nem vállal felelősséget az esetleges késedelmekért vagy a teljesítés elmulasztásáért. Vis majornak minősülnek mindazok a körülmények, amelyek folytán a Társaság által vállalt kötelezettségek teljesítése ellehetetlenül, vagy jelentősen megnehezül, így különösen sztrájkok, egyéb (kollektív) munkaügyi jogviták, felkelések, háborúk, tűzesetek, halálesetek, valamely fél beszerzési forrásainak korlátozásai, vagy jogszabályi változások.

IX. Lemondási nyilatkozat

A Partner által elkövetett szerződésszegés esetén a Társaság által a tárgyi szerződésszegés vonatkozásában tett esetleges lemondási nyilatkozat nem értelmezhető úgy, hogy a Társaság a Partner által elkövetett egyéb, vagy más Partnerek által ugyanazon tárgykörben elkövetett szerződésszegésével kapcsolatos kártérítési igényéről lemondana. A lemondó nyilatkozat nem értelmezhető akként sem, hogy a társaság a jövőben eltekintene a megsértett szerződéses rendelkezés alkalmazásától, az érintett rendelkezés alapján a Partnereket terhelő szerződéses kötelezettségtől.

A Társaság azon esetleges magatartása, miszerint valamely Partner által elkövetett szerződésszegés alapján fennálló igényérvényesítési lehetőségével nem-, vagy csak késedelmesen él, nem értelmezhető akként, hogy a társaság a jövőben eltekintene a megsértett szerződéses rendelkezés alkalmazásától, az érintett rendelkezés alapján a Partnereket terhelő szerződéses kötelezettségtől.

X. Felelősség korlátozás

A Partner kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Társaság, annak jogutódja, azok tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, a Társasággal vagy jogutódjával szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek vagy gazdálkodó szervezetek (értve alatta minden profit orientált és non profit személyegyesülést) sem kontraktuális, sem deliktuális alapon nem felelnek a Partner közvetett, közvetlen, tapadó, következményes káraiért, elmaradt hasznáért vagy egyéb veszteségeiért, amelyek az alábbiakban megjelölt okokból eredően következnek be:

  • ha a Partner megsértette az ÁSZF-et,
  • ha a kár a Társaság tevékenységéből eredő üzleti kockázatra vezethető  vissza,
  • ha a kár bekövetkezésének oka, hogy a Partner pontatlan vagy valótlan adatokat vagy információkat adott meg a Társaság részére, vagy az adatokat, információkat késedelmesen közölte,
  • ha a kár bekövetkezésének oka, hogy egy Partner elmulaszt továbbítani a Társaság számára olyan információkat vagy adatokat, amelyek a Társaság ügyvitele szempontjából lényegesek.
XI. Elírások

A Társaság nem vonható felelősségre a hivatalos weboldalán történő olyan elírásokért és hibákért, amely hibák ellenére a szöveg tartalmából a helyes értelmezés kikövetkeztethető.

XII. Panasz

Amennyiben a Partnernek a jutalékkal, vagy a társaság által vállalt egyéb kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan bármilyen jellegű igénye, követelése keletkezik, úgy azt 7 napon belül, de legkésőbb az igény, követelés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésétől számított 45 napon belül köteles írásban a WebOffice-ban elérhető Help Desk-en keresztül közölni a társasággal. A Társaság kizárólag azokért a hibákért, mulasztásokért, partneri igényekért vállal felelősséget, amelyeket a Partner a fentiekben körülírt határidőben és módon bejelent a Társaságnak, kivéve, ha azok a Társaság szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

XIII. A jogviszony megszűnése

A szerződés megszűnik:

  • felmondással,
  • közös megegyezéssel,
  • bármelyik fél halálával, illetve jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnésével,
  • pozíció értékesítésével.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződést felmondani. Felmondását köteles írásba foglalni és azt a Társaság részére a Help Desk-en keresztül megküldeni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Partner megsérti a jelen ÁSZF -ben, és az annak mellékletét képező szabályzatokban foglalt kötelezettségét, illetve olyan üzleti magatartás tanúsít, amely alapján a Társaságtól nem várható el a jogviszony fenntartása. Ilyen üzleti magatartásnak minősül pl. a Társaság rossz hírnevének keltése, az Apesyto System negatív minősítése, a Társaság működésével kapcsolatos pontatlan, téves információk közlése, az adatvédelmi szabályok megsértése, a Társaság nevének, illetve az Apesyto System elnevezésnek, logójának jogosulatlan felhasználása, nem a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, jog- és cselekvőképesség megszűnése, illetve korlátozása, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos visszaélések (lásd etikai kódex), versenykorlátozás megsértése, stb. Szerződő felek rögzítik, hogy a Társaság a jelen bekezdésben foglalt felmondását köteles írásba foglalni, a felmondási indokot rögzíteni és a felmondást a Partner rendelkezésre álló e-mail címére megküldeni.

A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelesek egymással elszámolni, a megszűnés bekövetkeztét követő legkésőbb 30 napon belül. A Partner a megszűnés napjáig jogosult a jutalékra. A Partnert megillető jutalékot a Társaság az elszámolást követő 8 napon belül fizeti meg a Partner részére. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bekezdés szerinti elszámolás megtörténte nem szünteti meg a Társaságnak a Partnerrel szembeni esetleges visszafizetési, kártérítési igényének érvényesítését.

Amennyiben a szerződés a Partner halála (jogi személy estében annak jogutódlással történő megszűnése) miatt szűnik meg, úgy a Társaság a Partner örökösének, jogutódjának fizeti meg a Partnert megillető, a megszűnés időpontjáig) számított jutalékot, a jogerős hagyatéki végzés, illetve a jogutódlást megállapító jogerős döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a Partner fent említett módon igazolt örökösének, jogutódjának szándékában áll az elhalálozott, megszűnt Partner tevékenységét folytatni, úgy azt megteheti, anélkül, hogy az elhalálozott, megszűnt Partner pozícióját elvesztené. Az örökös, jogutód e szándékát köteles a jogerős hagyatékátadó, jogutódlást megállapító végzés kézhezvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül a Társaságnak bejelenteni. Amennyiben az örökös, jogutód a jelen bekezdésben körülírt írásbeli szándéknyilatkozatát a Társaság részére megküldi, vagy átadja, úgy a Társaság a tárgyi pozíciót az örökös, jogutód nevére átírja. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az alábbiakban megjelölt ok fennállta esetén a szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja: konkurens gazdasági vállalkozásban vezetői státuszt tölt be.

Amennyiben az örökös, illetve a jogutód igazolási, értesítési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy a Társaság jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a szerződés a Partner jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, úgy a Társaság a jogutód nélküli megszűnést megállapító végzés jogerőre emelkedéséig számított jutalékot fogja a vonatkozó jogszabályok alapján a jogosultak részére kifizetni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a partneri pozíció értékesítéséhez a Társaság előzetes hozzájárulása szükséges. A Partner tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás megadása a Társaság egyoldalú döntésén alapul, döntését megindokolni nem köteles. Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner a pozíció értékesítésére vonatkozó szándékát, az átvevő Partner adatainak közlésére és a leendő Partner bemutatására is kiterjedően, írásban a társaság által rendszeresített és a társaság honlapjáról letölthető dokumentum hiánytalan kitöltésével köteles bejelenteni a Társaság részére, a Help Desk-en keresztül. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner ez irányú bejelentését követő 30 napon belül írásban értesítést küld a Partner részére a hozzájárulás megadására, illetve megtagadására vonatkozóan. Amennyiben a Társaság a hozzájárulást megtagadja, úgy a jelen szerződés a Társaság és a Partner között továbbra is hatályban marad. Amennyiben a Társaság a Partnernek a pozíció értékesítésére vonatkozó kérelméhez hozzájárul, úgy az átvevő partner az átadó partner helyébe lép. Az átvevő partner köteles az átadó partner kötelezettségeinek teljesítésére, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Társaságnál hatályban lévő szabályzatokat.

A pozíció átírás és értékesítés költségei a pozíciót átadó Partnert terhelik.

XIV. Elévülés

Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner a Társasággal szemben fennálló igényeit 60 napos elévülési idő mellett jogosult érvényesíteni.

XV. Érvénytelenség

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a közöttük létrejött szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezéseket a szerződés többi részétől elválasztva kell kezelni úgy, mintha e rendelkezések soha nem képezték volna a szerződés részét, és úgy, hogy az ilyen módon bekövetkezett érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság az egyéb rendelkezések érvényességét, illetve végrehajthatóságát ne érintse.

XVI. Tiltások, korlátozások

A Partner önálló marketing tevékenységre nem jogosult, semmilyen médiában vagy fórumon nem nyilatkozhat a Társaság nevében vagy a Társaságról.

A Partner nem jogosult nyilvános videó megosztó oldalra a Társasággal kapcsolatos anyagot, prezentációt feltölteni, a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Keresztvonalazás: a Partnernek tilos a propeller rendszerben másik ágon elhelyezkedő Partnerrel üzleti információt cserélni.

Pozíciót a Partner csak a saját pozíciója alatti szinten vásárolhat.

Pozíciót tilos nyilvános oldalakon, a Társaság oldalain, hirdetés formájában vagy más egyéb, nyilvános módon értékesítésre felajánlani. Amennyiben ez megtörténik, a Társaság törli a Partner pozícióját.

Szponzorváltás: amennyiben a Partner más, nem a saját szponzorvonalán lévő szponzor alá kíván átregisztrálni, azt úgy teheti meg, hogy 6 hónapon keresztül a vállalatban semmilyen tevékenységet nem végez. A 6 hónap leteltével lehetősége van újra regisztrálni, az általa kiválasztott szponzorhoz.

XVII. Vegyes, záró rendelkezések

A Partner weboldalra történő belépése feltételezi, hogy a Partner az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési társaságnak – például internet szolgáltató társaságnak – felróható hibákért a Társaság felelősséget nem vállal. A Partnert terheli a számítógépén tárolt adatok védelmének kötelezettsége.

A Társaság és Partner között fennálló jogviszonyra Európai Unió joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

Ennek sikertelensége esetén viszont a peres eljárás lefolytatására nézve, kölcsönös egyetértésben, a jelen szerződésben, pertárgyérték függvényében az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, értelmezésében és teljesítésében az Európai Unió jogi előírásai vonatkoznak.