Golden Life Trading S.L.

Klubkártya program szabályzat

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Golden Life Trading S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Székhely: Spanyolország, 228031 Madrid, Calle Arboleda Nr. 18. 3. Planta, 329. oficina
E-mail cím: info@goldenlifetrading.com
Honlap: www.goldenlifetrading.com
Nyilvántartó bíróság: Madrid Tartomány Cégbírósága
Adószám: B87594925
Cégregisztrációs száma: T 34871 , F 132, S 8, H M 627188, I/A 1 (270616)
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: Panaszkezelési szabályzat
Tárhely szolgáltató neve: EV2 Internet Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1149. Budapest, Róna u. 120-122.

Az Apesyto Klubkártya Program hatékonyabb működtetése érdekében az informatikai és ügyfélszolgálati feladatokat az Ügyfelek részére változatlan formában a Golden Life Trading S.L. támogatásával látja el.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A szerződés tárgya a Szolgáltató kizárólagos kiadásában megjelenő Apesyto Family Klubkártya (a továbbiakban: Klubkártya). Apesyto Klub Kártyák: Azon eszközök összefoglaló neve, melyeknek célja a Klubkártya Programban résztvevő Ügyfelek jogosultságának igazolása, illetve amely révén az Ügyfél Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre jogosult, és amely által – az Apesyto Klubkártya Programhoz történt csatlakozását követően – korábban összegyűjtött Vásárlási Utalványait (pont) használhatja fel. Az Azonosító Eszköz a Golden Life Trading S.L. tulajdonát képezi.

2.2. A jelen feltételek határozza meg a Szolgáltató és a Klubkártyát igénylő (a továbbiakban: Vevő) között a Klubkártya megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének, a Klubkártya felhasználásának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket.

2.3. Szolgáltató jogosult a jelen szerződési feltételeket, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. §(1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása nélkül módosítani. Vevő a Szolgáltató módosításra való jogosultságát a megrendelés elküldésével kifejezetten elismeri.

2.4. Szolgáltató a Vevőt a feltételek módosításáról a honlapon történő közzététellel értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző nyolc (8) napon belül.

2.5. A szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

2.6. Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI TECHNIKAI FELTÉTELEK

3.1. A Klubkártya kizárólag az apesyto.com honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg a regisztráció kitöltésével.

3.2. Vevő a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szolgáltató a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Vevőt.

3.3. Az alapadatok kitöltése minden kártyaigénylés esetében szükséges a programban való részvételhez, ennek hiányában Vevő regisztrációját a Szolgáltató nem tudja fogadni. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy azt írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

3.4. Vevő kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató a Vevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja. Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén a Vevő valódiságát ellenőrizni.

3.5. A megrendelés elküldését megelőzően Vevő számára Szolgáltató biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Vevő részére a megrendelő űrlapot az általa megadott adattartalommal megerősítés céljából megjeleníti. A megrendelés véglegesítése előtt Vevő számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

3.6. Szolgáltató a Vevő megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött E-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a kizárólag E-mail útján közölt megrendelésekre.

4. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Klubkártya ára a honlapon a Klubkártyán feltüntetett vételár, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, de magába foglalja az esetleges szállítási költségeket.

4.2. Amennyiben a megrendelést banki átutalással teljesíti a vevő, a Szolgáltató a teljes összeg beérkezését követően a vételárról számlát állít ki. A banki átutalás költségei a Vevőt terhelik. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a banki átutalással történő fizetés során vagy annak következtében keletkezik.

4.3. Vevő a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles jelezni Szolgáltató felé amennyiben a számla téves adatot vagy más elírást tartalmaz. Hibásan kiállított számla esetén a Szolgáltató a Vevő számára új számlát állít ki.

4.4. A vételár megfizetésének napja az a nap, amelyen a Szolgáltató pénzforgalmi számláját vezető bank a vételár teljes összegét a Szolgáltató pénzforgalmi számláján jóváírja.

4.5. Vevő tudomásul veszi és elfogadja a regisztráció véglegesítésével, hogy Klubkártya vásárlása esetén nem gyakorolhatja a lemondási vagy elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, mivel a vállalkozás a teljesítést a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a vevő tudomásul vette, hogy a névre szóló klubkártya és a névre szóló egyedi azonosítóval ellátott myapesyto szoftver azonnal a fogyasztó személyére szabva kerül átadásra. Vevő a vásárlással tudomásul veszi, hogy a kártya kifizetésével a szolgáltatás nyújtása elkezdődött, ezért nem tud élni a lemondási vagy elállási jogával.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1. Szolgáltató a Klubkártyát a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül küldi meg a Vevőnek, e-mail útján, letölthető formátumban.

5.2. Amennyiben Vevő a kártya plasztik gyártását igényli, annak költségét saját maga viseli, és továbbítás költségeit is kifizeti a Szolgáltató felé.

5.3. Vevő a küldemény elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megrongálódásából származó kárigényét a postai szolgáltatóval szemben az erre vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti. A küldemény elveszése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén Szolgáltató a Vevő költségére új Klubkártyát állít ki.

6. A KLUBKÁRTYA FELHASZNÁLÁSA

6.1. Vevő a Klubkártya megvásárlásával a vételár megfizetését követő 12 havi határozott időtartamra jogosulttá válik a Szolgáltató által működtetett webshopok és webgalériák használatára, és kedvezményes vásárlásra. A webshopok és webgalériák ismertetését a szolgáltatói honlap „Shop” és „Galéria” menüpontja tartalmazza, továbbá arról a Szolgáltató a Vevőt közvetlenül E-mail útján is tájékoztatja.

6.2. Szolgáltató a Klubkártya megvásárlása ellenében a jelen feltételek 6.1. pontjában foglalt szolgáltatáson túl a Vevő részére 12 havi MyOffice előfizetést biztosít, ahol kedvezményeinek/bónuszainak nyilvántartását megtekintheti.

6.3. Szolgáltató a Klubkártyát a megrendelésben foglalt adatok szerint, névre szólóan állítja ki. Amennyiben a Vevő a Szolgáltató rendezvényein részt kíván venni, a részvételre magánszemély részére kiállított Klubkártya esetén kizárólag a kártyán tulajdonosként megjelölt Vevő jogosult. Jogi személy Vevő esetében a jogi személy vezető tisztségviselője jelöli ki a Klubkártya felhasználására jogosult munkavállalókat, tagokat, megbízottakat, és az adott rendezvényt megelőzően a Szolgáltatót a rendezvényen részvételre jogosult munkavállaló, tag vagy megbízott személyéről értesíti.

6.4. A Klubkártya harmadik személyre nem ruházható át, a Szolgáltató és a Vevő között létrejött jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át és nem engedményezhetők.

6.5. A rendezvény kezdetét megelőzően Vevő köteles a Klubkártyát személyesen felmutatni. Szolgáltató a Klubkártyát felmutató személy személyazonosságát nem köteles vizsgálni.

6.6. Szolgáltató a Klubkártya valódiságát annak felmutatása során vizsgálhatja. Amennyiben a Klubkártya valódisága tekintetében kétség merül fel, Szolgáltató a Vevő számára a rendezvényre való belépést megtilthatja, illetőleg a Vevőt a rendezvény helyszínéről való távozásra szólíthatja fel. Vevőt az ilyen korlátozással kapcsolatosan semmiféle kártérítési igény nem illeti meg.

6.7. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítja, a rendezvényen való részvétel szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vevő magatartásával, véleménynyilvánításával a Gold and Life márkanév tekintélyét nem csorbíthatja, személyi és szerzői jogait köteles tiszteletben tartani. Amennyiben Vevő a jelen pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az esetben Szolgáltató jogosult a Vevő részére kiállított Klubkártyát haladéktalanul visszavonni.

6.8. A Klubkártya érvényességi ideje a megrendeléstől számított 12 hónap.

6.9. Amennyiben a Szolgáltató működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) a szolgáltatás meghiúsul, Szolgáltató a Vevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a 6.8. pontban foglaltaktól eltérően ebben az esetben a Klubkártya érvényességi ideje nem hosszabbodik meg.

6.10. Szolgáltató a Vevő birtokába került Klubkártya megsemmisülése, megrongálódása, elveszése esetén a Vevő kérésére új Klubkártyát 5.000,- Ft pótdíj ellenében állít ki.

6.11. Vevő tudomásul veszi, hogy a fogyasztókra (Fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötése során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el) vonatkozó kivétellel a szerződéstől elállásra és felmondásra nem jogosult.

7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

7.1. Szolgáltató nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • honlap használatából vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelmemből adódó,
 • vírusok által okozott,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.
8. ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

8.1. A Golden Life Trading S.L. jogosult törölni azon Ügyfelek regisztrációját, akik a felülvizsgálat időpontjától (minden esetben a naptári év utolsó napja) visszamenőlegesen számított 2 év során Apesyto Klubkártyájukat nem használták, azon – és egyúttal az Apesyto számítógépes rendszerén – tranzakció nem került regisztrálásra (így a Kártyabirtokos a kártyához rendelt Számlán pontot nem gyűjtött, illetve a már összegyűjtött pontjaiból nem is váltott be).

8.2. Az Ügyfél birtokában lévő kártya a regisztráció törlése után tovább nem használható, azzal további pontgyűjtés illetve pontbeváltás nem eszközölhető. Mivel az Ügyfél törölt regisztrációját nem áll módunkban visszaállítani, amennyiben az Ügyfél ismét szeretné élvezni az Apesyto Klubkártya Programmal járó előnyöket, akkor új igénylés kitöltésével a jelen Program Szabályzatban foglaltak szerint ismét csatlakoznia kell az Apesyto Klubkártya Programhoz és ezt követően kezdheti el ismét a Vásárlási Utalványok (pontok) gyűjtését az új Számláján.

9. PANASZKEZELÉS FOLYAMATA
 • Ügyfél köteles minden, a panasz jogosságát alátámasztó dokumentumot a panasz benyújtásával egyidejűleg a Golden Life Trading S.L. rendelkezésére bocsátani. Ezek hiányában a panasz elutasításra kerül, az ebből eredő károk az Ügyfelet terhelik.
 • Telefonon közölt panasz esetében a panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az ügyintéző a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a bejelentés megtételétől számított 30 (harminc) napon belül az Ügyfél számára a panasz érdemi megválaszolásával egyidejűleg megküldeni.
 • A panasz ügyintézésének határideje a bejelentés megtételétől számított harminc (30) nap.
 • Ügyfél a bejelentésében rendelkezhet arról, hogy a ügyfélszolgálattól milyen formában vár választ megkeresésére. A válasz kérhető elektronikus levél, rögzített hívás vagy hagyományos postai levél formájában. A panasz kivizsgálásának érdemi befejezéséig az érintett Számla nem szüntethető meg.
 • A panaszkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalók elérhetők itt: Adatvédelmi Tájékoztató.
 • A panasz elutasítása esetén a Golden Life Trading S.L. az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Golden Life Trading S.L. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben a panasz korábban már elutasításra került, Ügyfél által új eljárás az elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének időpontjától számított tizenöt (15) napon belül kezdeményezhető, a panasz indokoltságát alátámasztó további információk feltárásával.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Jelen feltételek magyar nyelven készültek, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

10.2. A Golden Life Trading S.L. jogosult a jelen Program Szabályzatot, ideértve az Apesyto Klubkártya Program rendszer jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a Kártyabirtokosok már megszerzett Vásárlási Utalványait (pontjait) nem érintheti.

10.3. Jelen feltételek 2020.09.01. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.