Golden Life Trading S.L.

Dodacie a platobné podmienky klubovej karty

1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

Názov spoločnosti: Golden Life Trading S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Sídlo spoločnosti: Španielsko, 228031 Madrid, Calle Arboleda Nr. 18. 3. Planta, 329. oficina
E-mailová adresa: info@goldenlifetrading.com
Webová stránka: www.goldenlifetrading.com
Registračný súd: Provinčný súd provincie Madrid
Daňové číslo: B87594925
Registračné číslo firmy: T 34871 , F 132, S 8, H M 627188, I/A 1 (270616)
Miesto na vybavenie sťažnosti a kontaktné informácie: Pravidlá vybavovania sťažností
Názov poskytovateľa hostingu: EV2 Internet Kft.
Adresa poskytovateľa hostingu: 1149. Budapest, Róna u. 120-122.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je klubová karta zverejnená v exkluzívnom vydaní Poskytovateľa služby (ďalej len: Klubová karta).

2.2. Tieto obchodné podmienky určujú podmienky používania služby nákupu Klubovej karty medzi Poskytovateľom služby a Záujemcom o Klubovú kartu (ďalej: Kupujúci), podmienky používania Klubovej karty a práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu medzi Poskytovateľom služieb a Kupujúcim.

2.3. Poskytovateľ služby má nárok na súčasné zmluvné podmienky, 45/2014, o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (III. 26.) sz. Zmena a doplnenie prospektu podľa § 11 ods. 1 nariadenia vlády jednostranne kedykoľvek bez súhlasu kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje právo poskytovateľa služieb na úpravy.

2.4. Poskytovateľ služby informuje kupujúceho o zmene obchodných podmienok zverejnením na webovej stránke, a to najneskôr do ôsmich (8) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

2.5. Jazyk zmluvy je maďarský, zmluva sa nekvalifikuje ako písomná zmluva.

2.6. XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík u spotrebiteľov u poskytovateľov služieb. zákonný kódex správania nie je k dispozícii.

3. KROKY ZMLUVY, TECHNICKÉ PODMIENKY

3.1. Klubovú kartu je možné objednať iba vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke alebo e-mailom (ďalej: e-mail).

3.2. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas poskytovateľovi služieb s registráciou a správou jeho údajov v súlade so zákonom LXIII z roku 1992. v súlade s ustanoveniami zákona a s cieľom, aby poskytovateľ služieb v budúcnosti poskytoval informácie týkajúce sa jeho produktov a akcií. Poskytovateľ služby informuje zákazníka o spôsobe, rozsahu a podmienkach správy údajov v predpisoch o ochrane údajov zverejnených na webovej stránke.

3.3. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, dáva svoj súhlas dobrovoľne a na neurčitý čas a kedykoľvek ho písomne odvolá bez uvedenia dôvodu.

3.4. Kupujúci vyhlasuje, že jeho údaje boli uvedené v objednávke podľa skutočnosti. Poskytovateľ služby neskúma skutočný obsah údajov poskytnutých zákazníkom. Poskytovateľ služby vylučuje zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku oznámenia nepravdivých, nesprávnych alebo chybných údajov. Poskytovateľ služby je zodpovedný za vyhotovenie a vystavenie faktúry v súlade s údajmi poskytnutými kupujúcim. Poskytovateľ služby je oprávnený vymazať zjavne nesprávne alebo nepravdivé údaje a v prípade pochybností overiť pravosť kupujúceho.

3.5. Poskytovateľ služby pred odoslaním objednávky zákazníkovi zabezpečí opravu akýchkoľvek chýb pri zadávaní údajov tak, že pred odoslaním objednávky systém zobrazí objednávateľovi objednávkový formulár s ním poskytnutými údajmi na potvrdenie. Pred dokončením objednávky je kupujúcemu poskytnuté možnosť overiť údaje a oprava nesprávne zadaných údajov.

3.6. Poskytovateľ služby potvrdí objednávku kupujúceho ihneď po prijatí, najneskôr však do 48 hodín, zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim. Po neúspešnom uplynutí tejto lehoty je kupujúci zbavený povinnosti platby. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na objednávky zadávané iba e-mailom.

4. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena Klubovej karty je kúpna cena uvedená na Klubovej karte na webových stránkach, ktorá nezahŕňa DPH, ale zahŕňa náklady na dopravu.

4.2. Po prijatí objednávky Poskytovateľ služby vystaví faktúru na kúpnu cenu s 8-dňovým termínom splatnosti. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na faktúre bankovým prevodom. Náklady na bankový prevod znáša kupujúci. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú počas alebo v dôsledku platby platobnou kartou.

4.3. Kupujúci je povinný do 5 pracovných dní od prijatia faktúry upovedomiť Poskytovateľa služby, ak faktúra obsahuje nesprávne údaje alebo iné pravopisné chyby. V prípade nesprávne vystavenej faktúry vystaví Poskytovateľ služby Kupujúcemu novú faktúru.

4.4. Dňom zaplatenia kúpnej ceny je deň, v ktorý banka vedúca bežný účet Poskytovateľa služby pripíše celú sumu kúpnej ceny na bežný účet Poskytovateľa služby.

4.5. Kupujúci je povinný uviesť svoj nárok na faktúru s DPH súčasne s odoslaním objednávky, najneskôr však do 1 dňa od potvrdenia objednávky poskytovateľom služby.

5. PODMIENKY DODANIA

5.1. Poskytovateľ služby zašle Klubovú kartu Kupujúcemu do 15 dní od zaplatenia celej kúpnej ceny poštou ako doporučene potvrdenie o prijatí.

5.2. Náklady na prenos znáša poskytovateľ služieb.

5.3. Kupujúci môže uplatniť svoj nárok voči poskytovateľovi poštových služieb za stratu, zničenie alebo poškodenie zásielky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia zásielky vydá Poskytovateľ služby na náklady Kupujúceho novú Klubovú kartu.

6. POUŽITIE KLUBOVEJ KARTY

6.1. Zakúpením Klubovej karty vzniká kupujúcemu nárok na využívanie zliav na nákupy a na používanie internetových obchodov a webových galérií prevádzkovaných poskytovateľom služieb na dobu určitú 12 mesiacov po zaplatení kúpnej ceny. Popis internetových obchodov a webových galérií je obsiahnutý v položke ponuky „Obchod“ a „Galéria“ na webových stránkach Poskytovateľa služieb, a Poskytovateľ služieb o nich informuje zákazníka aj priamo e-mailom.

6.2. Poskytovateľ služby výmenou za nákup Klubovej karty v súlade s 6.1. Okrem služby uvedenej v bode 1 poskytujete kupujúcemu predplatné MyOffice na 12 mesiacov, kde si môžete prezrieť záznamy o svojich zľavách / bonusoch.

6.3. Poskytovateľ služby vydáva Klubovú kartu osobne podľa údajov uvedených v objednávke. Ak sa chce kupujúci zúčastniť na udalostiach poskytovateľa služby, v prípade klubovej karty vydanej jednotlivcovi je oprávnený zúčastniť sa iba kupujúci uvedený ako vlastník karty. Ak je Kupujúci Právnická osoba, v tom prípade vysoký úradník právnickej osoby menuje zamestnancov, členov, agentov oprávnených používať Klubovú kartu. Pred danou udalosťou bude poskytovateľ služby informovaný o osobe, členovi alebo agentovi oprávnenom zúčastniť sa na udalosti.

6.4. Klubová karta nie je prenosná na tretiu osobu, práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného medzi Poskytovateľom služby a Zákazníkom nie je možné previesť na tretiu osobu ani postúpiť.

6.5. Pred začiatkom podujatia je kupujúci povinný osobne sa preukázať Klubovou kartou. Poskytovateľ služby nie je povinný overovať totožnosť osoby predkladajúcej Klubovú kartu.

6.6. Poskytovateľ služby môže overiť pravosť Klubovej karty počas jej prezentácie. Ak existujú pochybnosti o pravosti Klubovej karty, Poskytovateľ služieb môže Kupujúcemu zakázať vstup na podujatie alebo môže požadovať, aby Kupujúci opustil miesto konania podujatia. Kupujúci nemá v súvislosti s takýmto obmedzením nárok na náhradu škody.

6.7. Kupujúci sa zaväzuje preukázať kultúrne správanie, ktoré možno očakávať v súlade so spoločenskými zvyklosťami a etickými pravidlami, a pravidlá účasti na podujatí uznáva ako záväzné pre neho. Správaním kupujúceho, vyjadrením svojho názoru, nesmie narušiť autoritu značky Gold and Life, a je povinný rešpektovať jeho osobné a autorské práva. Ak si zákazník nesplní povinnosť stanovenú v tomto ustanovení, je poskytovateľ služby oprávnený klubovú kartu vydanú zákazníkovi okamžite odvolať.

6.8. Klubová karta je platná 12 mesiacov od dátumu objednávky.

6.9. Ak z nejakého dôvodu mimo rozsah poskytovateľa služieb (vrátane, ale nie výlučne: vojny, povstania, teroristických činov, štrajku, nehody, požiaru, blokády, povodne, živelnej pohromy, závažného prerušenia dodávky energie alebo iných nepredvídaných prekážok), služba zlyhá, Poskytovateľ služby nezodpovedá zákazníkovi za škody v súlade s časťou 6.8. V takom prípade sa doba platnosti Klubovej karty nepredlžuje.

6.10. V prípade zničenia, poškodenia alebo straty Klubovej karty vo vlastníctve Kupujúceho, Poskytovateľ služby vydá na požiadanie Kupujúceho novú Klubovú kartu za príplatok 5 000 HUF.

6.11. Kupujúci berie na vedomie, že s výnimkou spotrebiteľov (Spotrebiteľom je fyzická osoba konajúca pri uzatváraní zmluvy mimo rámca svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania), nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

7.1. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody spôsobené spôsobené vis maior (tzv. vyššia moc) alebo inými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť, okrem iného vrátane

  • používanie alebo porucha webovej stránky,
  • zmena údajov kýmkoľvek,
  • z dôvodu oneskorenia pri prenose informácií,
  • spôsobené vírusmi,
  • kvôli chybe softvéru, chybe internetovej siete, inej technickej chybe,
  • poškodenie v dôsledku poruchy vedenia alebo systému.
8. ĎALŠIE USTANOVENIA

8.1. Tieto podmienky sú vypracované v maďarskom jazyku a ich výklad sa riadi maďarským právom

8.2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.09.2016 a sú platné až do odvolania.